Mac各编程语言Node、Golang、Java的镜像汇总

工欲善其事,必先利其器,一个好的开发环境可以带来效率的提升,本文将列举各编程语言开发的准备环境,编程语言有Node.js、PHP、Golang、Java、Python。截止2021年底,以下源都是最可靠稳定的源地址。

一、Mac brew

安装 Homebrew: https://brew.sh/index_zh-cn

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

替换为阿里云源: https://developer.aliyun.com/mirror/homebrew

二、Node.js

node.js也是很多编程语言的基础环境,建议Node.js先搭好。下载地址:https://nodejs.org/zh-cn/> 安装好后,检查 node

node --version

三、Npm

Npm 镜像: https://npmmirror.com/

四、PHP Composer

Composer 阿里云镜像地址:https://developer.aliyun.com/composer

五、Golang

安装Golang: https://go.dev/ ,检查版本 go version

设置GOPROXY https://goproxy.cn/

六、Java maven

下载maven: http://maven.apache.org/download.cgi

设置阿里 maven镜像 : https://developer.aliyun.com/article/512821

七、Python pip

pip 清华源: https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/help/pypi/

八、Docker

安装Docker: https://docs.docker.com/desktop/mac/install/

镜像文档: https://www.runoob.com/docker/docker-mirror-acceleration.html

  • 科大镜像:https://docker.mirrors.ustc.edu.cn/
  • 网易:https://hub-mirror.c.163.com/
  • 阿里云:https://<你的ID>.mirror.aliyuncs.com
  • 七牛云加速器:https://reg-mirror.qiniu.com

九、github.com加速

下载地址将 github.com 替换为 github.com.cnpmjs.org

比如 git clone https://github.com.cnpmjs.org/xxx/xxx.git

总结:阿里源在各语言环境都有不错的表现,这里要给阿里云点个赞。